Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư In E-mail
08/02/2010

Thực hiện công văn 468-CV/ĐU ngày 09/12/2009 của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam về việc báo cáo tình hình kết quả thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, Đảng bộ BHXH tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 10 với những nội dung cụ thể sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI  THỰC HIỆN CHỈ THỊ 10 VÀ HƯỚNG DẪN SỐ 05 HD/BTCTW NGÀY 25/5/2007 CỦA BAN TỔ CHỨC TW VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỌNG SINH HOẠT CHI BỘ.

1. Công tác triển khai.

Xác định Đảng bộ, Chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương nhiệm vụ, công tác của đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ  TSVM. Nhận thức được tầm quan trọng nói trên nên Đảng uỷ đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và thường xuyên giáo dục bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là quán triệt, tổ chức cho đảng viên và quần chúng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC trong năm 2009 xây dựng các biện pháp về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí và xây dựng lề lối làm việc của mình một cách có hiệu quả.

Đối với Chỉ thị số 10: Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 10 CT/TW ngày 30/3/2007 và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức TW về nội dung sinh hoạt Chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, Công văn 424-CV/TV của ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng uỷ DCĐ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng uỷ BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt cho 100% đảng viên trong Đảng bộ về tinh thần chỉ thị, công văn, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ. Đồng thời, yêu cầu các Chi bộ căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của từng chi bộ để cụ thể hoá nội dung và hình thức sinh hoạt cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng chi bộ, từng phòng chuyên môn nhằm tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao. Qua quá trình tổ chức triển khai và thực hiện, 100% cấp uỷ đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ nhận thức trên nên nội dung sinh hoạt ở các chi bộ được đổi mới, chất lượng các đợt sinh hoạt chi bộ và tinh thần trách nhiệm của các Chi uỷ, đảng viên được nâng cao hơn trước.

2. Về kết quả thực hiện Chỉ thị.

a. Kết quả.

Đảng uỷ BHXH tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ xây dựng những nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của Chi bộ mình, nội dung sinh hoạt chi bộ phải được đổi mới thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, gắn sinh hoạt với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 06 của Ban Bí thư.

Nề nếp sinh hoạt của các chi uỷ chi bộ trực thuộc từ sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 05 của BTC Trung ưong, Công văn 424 của BTV Tỉnh uỷ, Nghị quyết của BCH Đảng bộ Dân chính Đảng Quảng Nam về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ bản có chuyển biến tích cực, chấp hành nghiêm túc các chế độ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ mỗi tháng 01 lần theo quy định của Điều lệ Đảng. Thời gian sinh hoạt của Chi bộ thường bố trí vào ngày cuối cùng của tháng, trong sinh hoạt phải đảm bảo đủ 100% đảng viên tham dự, trừ những đảng viên có lý do đặc biệt như ốm đau… không thể dự được, nếu bận công việc thì cấp uỷ chuyển thời gian sinh hoạt vào hôm sau để tạo điều kiện cho tất cả đảng viên được tham dự đầy đủ. Trường hợp định kỳ mà đảng viên vắng không có lý do, chi bộ đưa ra kiểm điểm nghiêm túc. Chính vì vậy, tất cả các lần sinh hoạt ở chi bộ các đảng viên đều tham gia 100% và chất lượng sinh hoạt được nâng cao hơn.

Nội dung sinh hoạt chi bộ được chi uỷ chuẩn bị trước, các nội dung đánh giá và triển khai nhiệm vụ mới được bàn bạc thống nhất trong cấp uỷ trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, sau khi quán triệt Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 05 thì 08/08 chi bộ trực thuộc đã bám vào nội dung hướng dẫn chuẩn bị khá đầy đủ về nội dung, chương trình, định thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp. Đặc biệt là các Chi bộ đã đi sâu vào nội dung chuyên đề ở từng lĩnh vực để đảm bảo việc tham gia ý kiến, thảo luận và kết luận thực hiện, không sinh hoạt hình thức, đ/c Bí thư chi bộ chủ trì sinh hoạt thông báo tình hình đảng viên trong chi bộ dự sinh hoạt, số vắng có lý do, không lý do, cử thư ký, thông qua chương trình, nội dung, thời gian tiến hành sinh hoạt chi bộ và thảo luận kỹ những vấn đề chi bộ quan tâm trong cuộc họp để có kết luận thành nghị quyết của Chi bộ để thực hiện.

Bí thư chi bộ chọn lọc những thông tin trong bản tin đã được Đảng uỷ cung cấp để thông báo tình hình trong nước và quốc tế, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên (nếu có).. phân công Đảng viên tìm đọc truyện tấm gương đạo đức của Bác Hồ cho đảng viên nghe và có rút ra kết luận về vấn đề cần làm theo. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng trước và đề ra phương hướng nhiệm tháng tới. Đặc biệt là đánh giá tình hình, tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, đảng viên trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Sau đó là đảng viên thảo luận những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và bàn biện pháp tổ chức thực hiện trong tháng đến. Tiếp đến là đ/c chủ trì sinh hoạt tóm tắt ý kiến phát biểu của Đảng viên và kết luận cuộc họp, nội dung kết luận được tập trung những vấn đề lớn, trọng tâm mà chi bộ đã đưa ra và thảo luận. Cuối cùng là chủ trì lấy biểu quyết của chi bộ.

Nhìn chung, việc tổ chức sinh hoạt ở 08/08 chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh trong thời gian qua, nhất là từ sau khi được quán triệt Chị thị 10, hướng dẫn 05 của BTCTW và Công văn 424 của BTV Tỉnh uỷ Quảng Nam thì công tác chuẩn bị nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt được nâng lên.

Ngoài sinh hoạt chi bộ để đánh giá công tác lãnh đạo về tư tưởng, tổ chức kiểm tra như trên thì mỗi quý 01 lần các chi bộ sinh hoạt chuyên đề đi sâu phân tích, đánh giá về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là các chỉ tiêu về công tác thu, chi, giải quyết các chế độ hưởng BHXH, BHYT cho đối tượng theo quy định của pháp luật, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của chi uỷ, đảng viên trong việc phục vụ đối tượng, nhân dân. Đồng thời bàn giải pháp để lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong thời gian đến. Trong sinh hoạt các chi bộ đã thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là khi thảo luận quyết nghị những vấn đề trọng tâm của cơ quan, đơn vị, những vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nên đã tạo được không khí sinh hoạt rất cởi mở, dân chủ. Tất cả đảng viên trong sinh hoạt đều phát biểu thảo luận, thậm chí đấu tranh phê bình thẳng thắn trên tinh thần xây dựng đồng chí, đồng đội, nâng cao được ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, không phát biểu ngoài cuộc họp, không gây mất đoàn kết nội bộ, tạo được tính thống nhất cao trong chi bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ đã tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", như tổ chức thành công Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong toàn Đảng bộ đạt chất lượng. Đây là những đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên, CCVC trong đơn vị nhằm cổ vũ tinh thần học tập và làm theo Bác và nâng cao vai trò của Bí thư Chi bộ để góp phần thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

b. Những hạn chế và hướng khắc phục trong sinh hoạt chi bộ.

Việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 05 đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

-   Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt ở một số Bí thư chi bộ chưa được chu đáo, những vấn đề đánh giá về công tác tư tưởng trong đảng viên chưa được cụ thể, còn chung chung.

-   Nề nếp sinh hoạt đa số các chi bộ duy trì tốt nhưng trong sinh hoạt ở một vài chi bộ chưa mạnh, tinh thần đấu tranh, phê và tự phê bình ở một số đảng viên chưa cao, còn e dè, nể nang, ngại va chạm…

-   Lãnh đạo quản lý đảng viên của cấp uỷ chi bộ có lúc, có nơi chưa được sâu sát, còn một số ít đảng viên tinh thần tự giác chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan chưa nghiêm túc.

-   Các chi bộ chưa thực hiện tốt việc thông tin tình hình trong nước và quốc tế tại cuộc họp chi bộ theo quy định của Đảng cấp trên nên một số đảng viên chưa nắm bắt kịp thời tình hình chung kể cả trong nước, quốc tế và của ngành.

-   Việc ghi chép biên bản họp ở một số chi bộ chưa tốt, ghi quá gọn hoặc ghi chép chưa đầy đủ ý kiến trong cuộc họp, rút ra kết luận của chi bộ từ hội nghị

* Hướng khắc phục: Việc đề ra chủ trương nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là hết sức quan trọng. Vì vậy, để khắc phục những tồn tại hạn chế trong sinh hoạt thời gian qua, chi bộ cần phải tập trung làm tốt một số nội dung cơ bản sau:

+ Chi bộ phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần theo Điều lệ quy định.

+ Chi uỷ, Bí thư chi bộ phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị về nội dung sinh hoạt chi bộ.

+ Trong sinh hoạt phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu cao. Đồng thời phải duy trì thường xuyên cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là có định hướng việc làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch hồ Chí Minh theo chuyên đề do tổ chức Đảng cấp trên phát động.

+ Chi bộ phải lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, làm cho mỗi đảng viên nhận thức và chấp hành đúng đắn đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cơ quan, chống tư tưởng cục bộ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

+ Chi bộ phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra đảng theo điều 30 của Điều lệ Đảng. Cấp uỷ, Bí thư chi bộ phải thật sự gương mẫu và được đảng viên cũng nhu quần chúng tín nhiệm, làm tốt công tác giám sát đảng viên.

+ Trong sinh hoạt chi bộ phải thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện tháng trước và triển khai nhiệm vụ đến một cách cụ thể, sâu sát, như là khi duy trì thảo luận phải hết sức dân chủ, cởi mở, đồng thời phải thảo luận qui định những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của chi bộ liên quan đến trách nhiệm quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên để mỗi đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình đã đề ra.

+ Mỗi quý cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn.

+ Làm tốt công tác ghi chép biên bản chi bộ, việc ghi chép phải phản ảnh đầy đủ nội dung sinh hoạt và có kết luận rõ ràng đối với từng nội dung sinh hoạt để trở thành nghị quyết của chi bộ, làm cơ sở tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá hiệu quả lãnh đạo của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

            c. Đánh giá chung.

            Sau khi học tập quán triệt Chỉ thị 10 và hướng dẫn của BTCTW, Đảng uỷ viên, cấp uỷ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ đã nhận thức sâu sắc về vai trò vị trí quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, mỗi đảng viên, cấp uỷ, chi bộ đã xây dựng các biện pháp và thực hiện nguyên tắc sinh hoạt chi bộ định kỳ theo Điều lệ quy định. Nội dung được cấp uỷ chi bộ chuẩn bị hết sức chu đáo. Bí thư chuẩn bị và đưa ra cấp uỷ bàn bạc thống nhất trước khi chi bộ sinh hoạt. Sinh hoạt chi bộ đều thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đúng chức năng nhiệm vụ của chi bộ, nề nếp sinh hoạt của chi bộ được giữ vững, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đựơc tăng cường hơn, tính giáo dục, tính chiến đấu được cấp uỷ đề cao trong lãnh đạo, 100% đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

            Trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ đánh giá được tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng qua và đề ra nhiệm vụ trong tháng đến, đảng viên thảo luận dân chủ cởi mở và Bí thư chi bộ đã tóm tắt kết luận những vấn đề trọng tâm và xây dựng kế hoạch biện pháp thực hiện một cách có hiệu quả.

            III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 10 TRONG THỜI GIAN ĐẾN.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức TW và Công văn 424-CV/TU của BTV Tỉnh uỷ Quảng Nam và Nghị quyết của BCH Đảng bộ Dân chính Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt ở 08 chi bộ trực thuộc từ việc chuẩn bị sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên, phát triển đảng viên, giám sát đảng viên, gắn sinh hoạt chi bộ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với nội dung cuộc vận động 2010 theo đúng nội dung hướng dẫn của Đảng uỷ Dân chính Đảng Quảng Nam.

- Tiếp tục khắc phục các tồn tại, thiếu sót, tăng cường sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ ít nhất mỗi quý một lần. Chú ý việc ghi chép biên bản chi bộ phải đảm bảo phản ánh đầy đủ nội dung cuộc họp theo đúng hướng dẫn về nghiệp vụ ghi chép biên bản sinh hoạt Đảng, phải coi biên bản họp chi bộ là một tài liệu, nghị quyết quan trọng nhất của chi bộ, là cơ sở để đánh giá chất lượng sinh hoạt, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

                                                     Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Nam


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >

game, viaje myanmar, May hut bui, chevrolet aveo chevrolet cruze, can ho the botanica, bàn ghế phòng khách, Dịch vụ In card visit Giá rẻ , Lap mang FPT, công bố lưu hành mỹ phẩm, dong trung ha thao, dong ho chinh hang, Samsung galaxy S5, truyện tranh online, Màn hình chuông cửa, Điện máy giá rẻ, home check site, Myanmar travel toursVăn mẫu, mu moi ra, ,Cửa Nhôm, Fanpage chính thức của Bộ trưởng y tế, unifi ap lr thuc pham tot cho nao, chuyen nha, bán sỉ quần áo, active travel asia, adventure travel vietnam, adventure travel myanmar, Active Travel Myanmar, Myanmar Trekking, Myanmar Adventure, tại Quoccatwalk chơi game 24h in bang ron, Vali Kéo Chính Hãng HCM Vali Kéo Chính Hãng HCM quan ao tre em xuat khau, Bán sim so dep, Bán sim viettel, phục hồi tóc hư tổn tại Quoccatwalk nồi nấu phở , dong ho treo tuong, tranh son dau, ao thun gia dinh , AO LOP GIA RE, cong ty diet moi , hè rực rỡ, Tour du lịch tháng 8, du lịch trong ngày, du lịch tràng an, tour chùa hương, Kinh nghiệm du lịch Thái Lan, công bố mỹ phẩm nhập khẩu , tre hoa am dao. trẻ hóa âm đạo. Nhau thai cừu úc trị nám hiệu quả , Cân điện tử, căn hộ 8x rainbow , căn hộ melody, chung cư 60b nguyễn huy tưởng, thuc pham tot cho nao, Novaland group, The sun anenue, Hyundai Tiên Phong, Hyundai Hà Đông, trị nám da, lop xe oto, sữa tắm trắng da, CHPlay Android , Dieu khien cau truc, ví da handmade , Ghế Xoay Văn Phòng, vietnam adventure travel, sữa herbalife, tai zalo , guitar , dich vu kiem toan, vietnam adventure tour, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ làm công bố tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vụ làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhung hươu , đăng ký cáp quang viettel" , chung cư Green stars tòa a3, Update Link vào M88 hôm nay. trần thạch cao, thạch cao, dong ho treo tuong, căn hộ the park avenu , Chuyên trang về giảm béo:giambeonhanh.net Sim 2009 Vina , Sim 3889 Viettel , tien len online thi công thiết kế nội thất chung cư tại hà nội, sofa da, mẫu trần thạch cao đẹp , trần thạch cao đẹp , thu quyến rũ, Tour Bính Thân 2016, Tour du lịch 5 ngày 4 đêm, Tour du lịch 7 ngày 6 đêm, Gấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, Công bố chất lượng sản phẩm, Tư vấn ISO, vay tiền mặtvay tín dụng sim 3g , hẹp bao quy đầu M88 thể thao, wap tai facebook miễn phí Sunrise riverside , Link M88 | M88 188bet , sua cua cuon , lắp mạng Viettel , hút bể phốt , thảm chùi chân nhà vệ sinh di động giá rẻ, viêm lộ tuyến cổ tử cung , phá thai , viêm tuyến tiền liệt , yếu sinh lý nam, sofa nỉ, sim phong thuy viêm lộ tuyến cổ tử cung , phá thai an toàn , sim phong thuymẫu sơn nhà , mẫu sơn nhà , w88 , tai uc , dịch vụ kế toán thuế, điều hòa lg, điều hòa nagakawa, bệnh sùi mào gà, benh lau, tân hiệp phát, dr thanh, trà thảo mộc dr thanh, trà xanh không độ áo vest nam đẹp Chung cư HH4 Linh Đàm , Chung cư Vp7 Linh Đàm , hack wifi, sim phong thuy m88 - 188bet - 12bet , máy ra vào lốp , 188bet 2016 Thiết kế nội thấtThiết kế biệt thự, Máy photocopy fuji xerox, nhà tiền chế, can ho 2 phong ngu Vinhome"vinpearl condotel nha trang đồ chơi nấu ăn , Hút bể phốt , công bố chất lượng sản phẩm, ve sinh an toan thuc pham, túi máy ảnh, tiểu cảnh ban công sofa gia re chung cư mbland mỹ đình, đào tạo cán bộ Link M88 | cua cuon dang ky m88 , W88 bao cao su duong vat gia , m88a, tour du lịch thái lan, tour du lịch singapore, tour du lich thai lan, ban si quan ao tre em, du lich thai lan, chắn online, Implant , mỹ phẩm cao cấp, xu hướng tiếp thị, hè rực rỡ, bệnh thần kinhTin tuc 24h, điều hòa funiki , diet moi tphcm iphone giá rẻ, iphone chính hãng, dr thanh, bán nhà dĩ an, m88, hộp đựng đồng hồ, công bố chất lượng sản phẩm công bố thực phẩm, dang ky M88, giầy trượt patin, bom banh rang, usb sc09, 188bet,

ISO 9001:2008



















Lời hay ý đẹp


Bạn đã yêu, đã nếm được mùi vị của ái tình..Đột nhiên, bạn thấy cái đẹp, sự hứng thú ở khắp nơi. Bạn không ngần ngại thể hiện tình yêu một cách say đắm, một cách dịu dàng, bằng ngôn từ và bằng sự im lặng. Và bạn thấy mình mạnh mẽ, khoan dung và đầy sinh khí.
George Weinberg

Lượt truy cập